Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

PODSUMOWANIE ROCZNEJ REALIZACJI PROJEKTU

"CIEKAWIEJ, SZYBCIEJ, PEWNIEJ,..."

 

W Szkole Podstawowej w Bąkowicach zakończono pierwszy rok realizacji projektu „Ciekawiej, szybciej, pewniej,…” realizowanego w ramach POKL - priorytet XI, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans w obszarze edukacji dzieci wiejskich
i kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Cele szczegółowe projektu to: zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych; ograniczenie stereotypów płci, zachowań dyskryminacyjnych, agresywnych oraz profilaktyka uzależnień wśród uczniów; wzrost kompetencji kluczowych; zmniejszenie dysfunkcji rozwojowych; zniwelowanie ograniczeń społeczno – edukacyjno – środowiskowych.  Rekrutacja uczestników uwzględniała zasadę równości szans i płci, którą realizowano poprzez jasne i czytelne kryteria uczestnictwa w planowanych zajęciach.

Od początku trwania projektu zrealizowano 1253 godziny zajęć: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: 210 godz., zajęcia pozalekcyjne: 685 godz., program prewencyjny: 120 godz., zajęcia specjalistyczne: 238 godz. oraz dwa wyjazdy edukacyjne: do Krakowa i do Warszawy.

W czasie rocznego trwania projektu przeprowadzono trzy badania ewaluacyjne: na początku, w trakcie i pod koniec roku szkolnego. Analizowano Karty obserwacji ucznia, Arkusze obserwacji ucznia oraz Arkusze opinii psychologa/pedagoga/logopedy. Z analizy wynika jednoznacznie, że u badanych beneficjentów nastąpił wzrost kompetencji matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, podniosła się wiedza i umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim, rozwinęła się inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, a także umiejętność zdobywania, przetwarzania i publikowania informacji, a przede wszystkim umiejętność uczenia się. Nastąpił postęp w zakresie motywacji do nauki oraz zadowolenia i pewności siebie. Uczniowie są częściej przygotowani do zajęć, zainteresowani ich treścią, aktywnie w nich uczestniczą starając się zrozumieć przekazywane informacje oraz poszukiwać rozwiązań. O celowości prowadzonych zajęć oraz ich skuteczności świadczy osiągnięty w tym roku szkolnym wynik na sprawdzianie po klasie VI – 25,3 pkt., 6 stanina – wyżej średni (23,0 – gmina, 23,5 – województwo). Zatem jak widać przeprowadzone zajęcia spełniły oczekiwania i przyniosły wymierny efekt.

Jednym z zadań projektu było doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Na potrzeby uczniów zakupiony został m. in. sprzęt ICT, oprogramowanie, gry, zabawki, książki, płyty, karty pracy, drobny sprzęt do zajęć, instrumenty, sprzęt muzyczny, plansze i tablice dydaktyczne, materiały biurowe oraz aparatura do terapii Biofeedback i interaktywny system zbierania i analizowania informacji.

      W kolejnym roku szkolnym 2013/2014, zgodnie z harmonogramem projektu, planuje się kontynuację wszystkich prowadzonych zajęć, tj: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze: dla klasy I, II i III oraz z języka polskiego i matematyki w klasach IV – VI; zajęcia pozalekcyjne: z języka niemieckiego, z języka angielskiego, z matematyki, z przyrody, z podstaw przedsiębiorczości, komputerowe, warsztaty artystyczne i dziennikarskie; program prewencyjny – zajęcia, podczas których uczniowie nabędą umiejętności ograniczenia stereotypów płci, zachowań dyskryminacyjnych, agresywnych; zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, warsztaty psychologiczno – pedagogiczne oraz treningi EEG (treningi poprawiające koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszające nastrój, samoocenę i sen, równocześnie uczące relaksu. Metoda bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się za pomocą wideogry nie ma żadnych ubocznych działań). W zakresie planowanych działań znalazł się również wyjazd edukacyjny, tym razem na cztery dni do Zakopanego. Rekrutacja na poszczególne zajęcia odbędzie się w pierwszym tygodniu września.

dyrektor szkoły – Cezary Zając

 

wstecz